หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ปวิณมอบโอวาทวันเด็ก มีระเบียบวินัย-รับผิดชอบ

Author by 14/01/16No Comments »

thainews180  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และหน่วยงาน-สถาบันต่างๆ เปิดกิจกรรมขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย ได้ตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพรมหากษัตริย์ การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รักความสามัคคีให้เกิดขั้นในครอบครัวและสังคมไทยอย่างมั่นคง

ทั้งนี้ ผวจ.เชียงใหม่ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2559 รวม3 คน เด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 จำนวน 7 คน และกรรมการสภานักเรียน 11 คน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงดนตรีและการละเล่นต่าง ๆ พร้อมของขวัญของรางวัลมากมาย สร้างรอยยิ้ม ความสนุกและความสุขให้แก่เด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง โดย ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เด็กทุกคนล้วนเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม และเป็นผู้ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนาคตของชาติ สิ่งที่อยากจะฝากให้กับเด็กๆ คือ การสร้างระเบียบวินัยให้ตนเอง มุ่งกระทำความดี มีความรับผิดชอบ มีความรักความสามัคคี มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฉะนั้น ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ต้องให้ความสำคัญ ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เพื่อที่เด็กจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

วันเดียวกัน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างเวลา 09:00 – 12.00 น. ซึ่งสื่อในสังกัด สปข.3 ทั้ง NBT เชียงใหม่และ สวท.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม 2 เวทีใหญ่ เปิดโอกาสให้เด็กๆแสดงความสามารถ เปิดห้องส่งสวท.เชียงใหม่ ให้เด็กๆได้ทดสอบเป็นผู้ประกาศวิทยุ ส่วนที่ห้องแสดงสถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่ ก็ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ร่วมเวทีหนูน้อยอ่านข่าว พร้อมแจกของขวัญของรางวัลมากมาย ทั้งนี้ ผวจ.เชียงใหม่ และภริยาได้ทำข้าวไข่เจียว แจกเด็กๆ พร้อมขึ้นเวทีกล่าวอวยพร และมอบของรางวัลแก่เด็ก ๆด้วย.