หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง ยกคณะศึกษาดูงานในเชียงใหม่

Author by 19/02/15No Comments »

ผู้บริหารยุติธรรม            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมใหญ่ศาลแขวงเชียงใหม่ นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาศาลฎีกาและ ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 เยี่ยมชมละศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของศาลยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยศาลแขวงเชียงใหม่ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางอลิสรา มานะจิตต์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมในเชียงใหม่ให้การต้อนรับ

การอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงจัดโดยวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ระหว่างกันยายน 2557-กรกฎาคม 2558 วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมความเชี่ยวชาญผู้บริหารระดับสูง เน้นการผสมผสานผู้บริหารระดับสูงในภาคส่วนต่างๆ ทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ภาคการเมืองและภาคธุรกิจ ให้เกิดความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลรุ่นเดียวกันและระหว่างรุ่น  พร้อมศึกษาดูงาน ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และขยายพันธ์ไม้ดอกไม้    ประดับ และไปศึกษาดูงานโครงการโหล่งขอดโมเดล อ.พร้าวด้วย

สำหรับศาลแขวงเชียงใหม่ มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดี เป็นการบริการจัดการคดีรูปแบบใหม่ อาทิ ตรวจสอบสถิติการพิจารณาคดีค้างพิจารณา แยกคดีค้างเก่าเดิมและค้างเก่าเพิ่มเติม จัดระบบสำนวนความแยกประเภทคดี คดีจัดการพิเศษ คดีนัดพิจารณาต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็งในศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทและศูนย์นัดความ โดยบูรณาการระหว่าง 3 ศูนย์ และประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับทนายความภายใน จ.เชียงใหม่ รวมทั้งเคร่งครัดเรื่องการนัดในระบบศูนย์นัดความ กับการตรวจสำนวนของผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และการนัดคดีในโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี เป็นต้น.