หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน, ข่าวสังคม

พม.มอบผ้าห่มของขวัญปีใหม่

Author by 11/01/16No Comments »

thainews180                เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2559 ที่ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดน่าน นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 50,000 ผืน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการงาน และมีนายวรพงศ์ เตชะบุญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “อิ่มอุ่นกาย” ของขวัญปีใหม่จากใจ พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ส่งผลให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือไร้ที่พึ่ง ประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน ซึ่งโครงการมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้ ได้มีการจัดสรรให้กับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องของพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดน่าน ประกอบด้วย อำเภอเมืองน่าน จำนวน 4,500 ผืน อำเภอภูเพียง จำนวน 3,000 ผืน อำเภอเวียงสา จำนวน 4,500 ผืน อำเภอท่าวังผา จำนวน 4,000 ผืน อำเภอปัว จำนวน 3,000 ผืน อำเภอสองแคว จำนวน 3,000 ผืน อำเภอเชียงกลาง จำนวน 3,000 ผืน อำเภอทุ่งช้าง จำนวน 4,000 ผืน อำเภอบ่อเกลือ จำนวน 3,000 ผืน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3,000 ผืน อำเภอแม่จริม จำนวน 3,000 ผืน อำเภอสันติสุข จำนวน 3,000 ผืน อำเภอบ้านหลวง จำนวน 3,000 ผืน อำเภอนาน้อย จำนวน 3,000 ผืน และอำเภอนาหมื่น จำนวน 3,000 ผืน รวมจำนวนผ้าห่มทั้งสิ้น 50,000 ผืน คิดเป็นงบประมาณรวม 12 ล้านบาท

นอกจากนี้ ผวจ.น่าน ได้กล่าวว่า สภาวะอากาศในพื้นที่จังหวัดน่าน ยังจะมีความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ซึ่งในสภาวะความหนาวเย็นเช่นนี้ จังหวัดน่านได้ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็น โดยการมอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนได้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และในช่วงอากาศหนาวเย็นอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ควรหมั่นออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ และสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงด้วย.