หน้าหลัก » ข่าวสังคม

พระจัดค่ายสร้างแกนนำเยาวชน เรียนรู้วัฒนธรรม-ภูมิปัญญาถิ่น

Author by 30/01/16No Comments »

สร้างแกนนำเยาวชน             พระอาจารย์นคร ปัญญาวชิโร สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559 วัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ได้ร่วมกับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้รากเหง้า วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ค่ายแกนนำเยาวชนรู้รักษ์วัฒนธรรมชุมชน” วัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างแกนนำเด็กและเยาวชน ให้มีสำนึกรักษ์ชุมชนบ้านเกิดของตัวเอง และให้เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้รากเหง้า ประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ตลอดจนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

กิจกรรมค่ายในครั้งนี้ยังได้บูรณาการโครงการร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ต.สันปูเลย โดยมีเทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดยนายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย คณะสงฆ์-คณะศรัทธาวัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) และโรงเรียนบ้านป่าเสร้า เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นการทำงานที่แสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนตำบลสันปูเลย ตรงตามหลักของคำว่า บวร อันหมายถึง บ้าน วัด โรงเรียน อย่างแท้จริง

ค่ายเรียนรู้รากเหง้า วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดขึ้น 2 วัน 1 คืน มีเด็กเยาวชนในตำบลสันปูเลย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายจำนวนมากถึง 60 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากประเทศจีนที่มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาอีก 13 คนรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทั้งหมด 73 คน มีพระครูประภัศร์ชัยคุณ เจ้าคณะตำบลสันปูเลย เขต 2 เจ้าอาวาสวัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย)  เป็นประธาน ครูศราวุธ กาวิชัย ตัวแทนโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา กล่าวที่มาที่ไปของโครงการ นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีสันปูเลย กล่าวให้โอวาทแก่เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และทำการเปิดค่ายเรียนรู้รากเหง้า วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น.