หน้าหลัก » ข่าวสังคม

พร้อมหรือยัง! รับมือกับหมอกควันไฟป่า

Author by 9/10/16No Comments »

ภาพประกอบรายงานคนข่าว copy       วาระสำคัญของจังหวัดภาคเหนือกลับมาอีกแล้ว นั่นคือ วาระที่ต้องวางแผนรับมือกับปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ซึ่งจะมาพร้อมกับฤดูหนาวจนถึงฤดูแล้ง นับแต่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็จะเผาเศษวัสดุ ส่งผลให้เกิดหมอกควันเต็มพื้นที่ภาคเหนือ ผสมผสานกับการเผาป่า หาของป่า ขยายพื้นที่ทำกิน เลยหายใจไม่ออกกันทุกปี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 คณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560 ก็ ได้ฤกษ์ประชุมเพื่อรับทราบผลงานการดำเนินงาน วิเคราะห์สภาพปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหา ทั้งดูผลดำเนินงานปีผ่านมา    วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคที่จะนำไปแก้ไข

ข้อมูลปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ปี 2558 ค่าPM10 เกินค่ามาตรฐาน 120 mg/m3 จำนวน 17 วัน จุด HOTSPOT ในห้วงเวลา 60 วัน เกิด 1,882 จุด เครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ 4 เที่ยวบิน ความเสียหายประมาณไม่ได้ และค่าPM10 สูงสุด 299 mg/m3 ปี 2559 สามารถลดจำนวนจุด HOTSPOT ลง20 %  ขณะที่ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขมากขึ้น

ปี 2560 จังหวัด เชียงใหม่ กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ลงไปสู่ระดับพื้นที่ตำบลและหมู่บ้านที่ยังเป็น ปัญหา ที่ไม่สามารถทำได้จริงทั้งหมด จะมีมาตรการรองรับช่วงชิงเผา และหลังเวลาห้ามเผา ให้ชัดเจน  จะไม่ให้เป็นเวลาเดียวกัน กรณีมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อใกล้เวลาที่กำหนดหรือประกาศชิงเผาหรือห้าม เผาไปแล้ว จะพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ พร้อมกับแจ้งให้ทุกพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง และรวดเร็วทันเหตุการณ์ เป็นต้น…คอยดูว่าปีใหม่นี้ จะสามารถรับมือกับปัญหาได้มากน้อยเพียงใด.

นักข่าวธรรมดา/รายงาน