หน้าหลัก » ข่าวสังคม

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ชม. ประชุมครั้งใหญ่ทุกระดับส่งท้ายปี

Author by 3/09/14No Comments »

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด                นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ. เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปลายเดือนที่แล้วได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 8/2557 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย รวมทั้งการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41/2557 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ได้กำหนดให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดย ผวจ. และนายอำเภอเป็นผู้บูรณาการความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีแนวโน้มชะลอตัวลง

แต่เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามคำสั่งและแนวทางการดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดประชุมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายอำเภอ ผู้กำกับการ สารวัตรใหญ่ สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประมาณ 3,000 คนในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแบบบูรณาการพร้อมกันทุกภาคส่วน เพื่อเอาชนะยาเสพติดในปีงบประมาณ 2558 ต่อไป.