หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ภารกิจกองอาสารักษาดินแดน มุ่งฝึกฝนรับมือทุกสถานการณ์

Author by 4/02/16No Comments »

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่                เมื่อเร็ว ๆนี้ ที่กองร้อย อสจ.เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมทบทวนการป้องกันความไม่สงบ “หลังสูตรการควบคุมฝูงชน” กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสาธิต กุหลาบทอง ผู้ช่วยผู้ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงาน ว่าในสถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมา มีการเคลื่อนไหวและชุมชนเรียกร้องของกลุ่มมวลชนจำนวนมาก บางกลุ่มได้มีการกระที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นมีการใช้กำลังก่อความไม่สงบวุ่นวายขึ้น มีการบุกรุกสถานที่ราชการสำคัญของจังหวัด ซึ่งถ้าไม่มีระบบการบริหารจัดการ การระวังป้องกันที่ดี กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดฝึกอบรมทบทวนการป้องกันความไม่สงบ “หลังสูตรการควบคุมฝูงชน”กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้มีความพร้อมทางทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ เพื่อสามารถรับกับสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้ทุกคนตั้งใจฝึก และผสานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้ภารกิจที่รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 150 คนโดยรุ่นที่ 1 จะทำการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2559 ซึ่งกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมประกอบด้วย การฝึกระเบียบแถว การฝึกการใช้กระบองและโล่ การฝึกภาคสนาม การจักรูปแบบควบคุมฝูงชน และการฝึกการเจรจาต่อรองเพื่อช่วยเหลือตัวประกัน นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีภารกิจที่ได้รับหมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอีกหลายประการ ทั้งการให้บริการประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น.