หน้าหลัก » ข่าวสังคม

มุทิตาพระ ดร.นักเทศน์ดัง พระครูสัญญาบัตรพิเศษ

Author by 20/01/16No Comments »

วัดพันแหวน     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ที่วัดพันแหวน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะสงฆ์ และศรัทธาร่วมทำบุญแสดงมุทิตาสักการะ ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ให้ ดร.พระมหาดวงจันทร์ คุตตสีโล (น.ธ.เอก,ป.ธ.5.พธ.บ.,M.A.,Ph.D.)” ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รองเจ้าคณะตำบลพระสิงห์ เขต 2 เจ้าอาวาสวัดพันแหวน และ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.) ในราชทินนามที่ “พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์”

ในพิธีดังกล่าว คณะสงฆ์ คณะศรัทธาวัดพันแหวน วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนได้จัดพิธีแห่สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทานจากวัดพวกหงษ์ ถ.สามล้านผ่านวัดพวกแต้มเข้าสู่วัดพันแหวน โดยทำประทักษิณรอบวิหาร และเจดีย์ 3 รอบก่อนขึ้นสู่วิหาร เจ้าหน้าที่อ่านพระบรมราชโองการสัญญาบัตร พระสงฆ์สมณศักดิ์ 51 รูปเจริญชัยมงคลคาถา ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และพระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ กล่าวอนุโมทนา-ขอบคุณสำหรับประวัติพระครูสิริปรัยัตยานุศาสก์ นามเดิม บุญเทียม เกิดที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จบปริญญาตรี-โทจาก มจร. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย เป็นพระนักวิชาการ นักเทศน์ที่มีชื่อเสียง และยังมีผลงานเขียนหนังสือ อาทิ ไตรสิกขา ระบอบการศึกษาแบบพุทธ คืนกำไรให้สังคม เล่าเรื่องเมืองอินเดีย ประวัติอำเภอแม่แจ่ม วาทะธรรมสมสมัย วาทะธรรมนำพาสุข และล่าสุด เขียนคมความคิด  1-2 โดยรวบรวมข้อเขียนของท่านจากเฟสบุ้คมารวมเล่ม แจกเป็นธรรมทานได้รับความสนใจจากนักอ่านจำนวนมาก.