หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ม.ล.ปนัดดาชี้ข้าราชการต้องมีหลัก ธรรมาภิบาลไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง

Author by 26/12/14No Comments »

สปข.3สัมมนา            เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 57 ที่ห้องประชุม 2  ศูนย์ประชุมนานาชาติ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (สปข.3) กรมประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนา “เดินหน้าราชการไทย…เพื่อการปฏิรูประบบราชการ” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูประบบราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกฯ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันจะนำไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบประโยชน์ เห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการปฏิรูประบบราชการ

การสัมมนาดังกล่าว จัดให้มีการบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง คือ “เดินหน้าราชการไทย…เพื่อการปฏิรูประบบราชการ”โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล และเรื่อง “การประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูประบบราชการ” โดยนางธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ส่วนผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สื่อมวลชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมกับถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุ สวท.และบันทึกเทปโทรทัศน์ออกทางสถานี NBT เชียงใหม่ ให้ผู้ชมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้ชมต่อไป

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวภายหลังจากการบรรยายพิเศษ ถึงความคืบหน้าในการปฏิรูประบบราชการว่า ในมุมของการปฏิรูปการทำงานของข้าราชการทุกคน ต้องเป็นผู้ไม่ฝักใฝ่การเมืองจากพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง ต้องประพฤติตนเป็นข้าราชการของประชาชนที่มุ่งมั่นรักษาหลักธรรมาภิบาล ขณะนี้ได้มีการกระตุ้นให้ข้าราชการทุกคนสร้างจิตสำนึกพื้นฐานในเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบัน การคำนึงถึงคุณธรรม จรรยาบรรณ เครื่องแบบที่สวมใส่ การคัดเลือกบุคลากรในการทำหน้าที่และให้บริการประชาชนด้วยบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมไปถึงต้องมีการแก้ไขข้อระเบียบต่างๆในการทำงานที่ก่อให้เกิดความล่าช้า และต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันของทั้ง 20 กระทรวง นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงการปฏิรูปเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เช่น อ.ฝาง จ.ชียงใหม่ ว่าควรมีการปฏิรูปในเรื่องของการคมนาคม และเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร ด้วยการเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ขาด แต่ยังคงดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมท้องถิ่นเดิมไม่ให้สูญหาย.