หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ลุยแก้ไขผังเมืองรวมเชียงใหม่ โยธาฯ ชี้ไม่สอดคล้องปัจจุบัน

Author by 9/07/14No Comments »

ประชุมผังเมือง            เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ. เป็นประธานประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557  โดยนายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกล่าวว่า สืบเนืองจากผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ใช้มาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากช่วงระยะที่เริ่มดำเนินการวางผังไปมากส่งผลให้กฎกระทรวงที่ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบางประเภท ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม สร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวด้านที่อยู่อาศัยของจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นของธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดให้นำมาจัดหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ในโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ ประเด็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปการ และมีการจัดความสูงของอาคารผู้ป่วยและศูนย์ผ่าตัด 15 ชั้น ประเด็นของโรงพยาบาลดารารัศมี ขอเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดให้สามารถก่อสร้างอาคารสูงได้ และประเด็นของเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชย กรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น (สีแดง) และขอให้ไม่มีการจำกัดความสูงในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งการประชุมของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯจะเร่งหาข้อสรุปข้อเท็จจริงตามเหตุ และผล เพื่อให้สอดคล้องการเติบโจของเมืองต่อไป.