หน้าหลัก » ข่าวสังคม

วัฒนธรรมเชียงใหม่จัด ดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่

Author by 7/04/16No Comments »

thainews180       นางสิริยา บุญญสิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดเป็นหน่วยประสานงานหลัก เชิญหน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม มีการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2559 และมอบหมายภารกิจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2559 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจบูรณาการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2559 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีหน้าที่ รณรงค์ส่งเสริมการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเชียงใหม่ สร้างความเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนาแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สร้างการรับรู้และสร้างความร่วมมือ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักท่องเที่ยว เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมือง และรายงานปัญหา อุปสรรค ตลอดจนผลการดำเนินงานให้ประธานคณะกรรมการทราบโดยมีศูนย์ประสานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่วัดโลกโมฬี

ทั้งนี้ ในวันที่ 17 เมษายน 2559 จังหวัดเชียงใหม่  มูลนิธิวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือจะจัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ณ วันสวนดอก พระอารามหลวง ภาคเช้า เวลา 09.00 น.-12.00 น. คณะลูกหลาน เจ้านายฝ่ายเหนือสืบสายสกุลเจ็ดตนประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา และทำพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ รดน้ำขมิ้นส้มป่อยบนสายสิญจน์ที่โยงมาจากกู่เจ้าหลวง 10 พระองค์ ภาคบ่าย เวลา 16.00-19.00 น. คณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชล และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยเวลา 16.00 น. ตั้งขบวนบริเวณลานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.และเวลา 17.00 น. เคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะเข้าสู่วัดสวนดอก พระอารามหลวง นอกจากนั้นสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รณรงค์การแต่งกายชุดพื้นเมืองเพื่อเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้นำไปปฏิบัติ.