หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ศาลเยาวชนและครอบครัวสัมมนา กระบวนยุติธรรมความผิดในเด็กฯ

Author by 19/12/14No Comments »

0            เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลแขวงเชียงใหม่ นายชาตรี  เหลืองเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “สัมมนากระบวนการยุติธรรมความผิดอาญาในเด็กและเยาวชน” โดยมีนายชัยฤทธิ์ วรรณประภา ประธานโครงการฯกล่าวรายงาน นางนวลจันทร์ นนทสูติ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมโครงการ  222 คน ประกอบด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และผู้พิพากษาศาลฯ 6 คน คณะกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนฯ 5 คน คณะผู้พิพากษาสมทบฯ 42 คน คณะวิทยากร 7 คน คณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ 12 คน พร้อมด้วยครู 1 คน และนักเรียน 2 คนต่อโรงเรียนรวม 50 โรงเรียนจำนวน 150 คน

โครงการดังกล่าวทางศาลฯ ซึ่งเป็นศาลพิเศษ ที่มีกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีที่มุ่งเน้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เยียวยา และการพัฒนาเด็ก เยาชน และสถาบันครอบครัว ยิ่งกว่าการลงโทษ โดยมีหลักการและเหตุผลในการดำเนินงานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสเรียนรู้กฏหมายและขึ้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม และได้รับข้อมูลควมรู้และประสบการณ์ ในประเด็นต่างๆ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นของรัฐและเอกชน ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ให้คณะครู อาจารย์ ทราบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของขั้นตอนในกระบวนยุติธรรม เป็นแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการบำบัดแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูและพัฒนาฯ ทั้งก่อนหน้าและหลังที่เด็กเยาวชนได้หลงผิด และกระทำความผิดขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นบทเรียน เพิ่มศักยภาพของโรงเรียน ในการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติตามขั้นตอน และกระบวนการยุติธรรมให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่อไป.