หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ศาลแขวงเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์ คุ้มครองสิทธิคดีนักท่องเที่ยว

Author by 29/02/16No Comments »

thainews180         เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่อาคารศาลแขวงเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิฯ และลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบูรณาการในการคุ้มครองสิทธิและดำเนินกระบวนการยุติธรรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายสุรพล ชลสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ และตัวแทนจากตำรวจภูธรจังหวัด และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของกลุ่มงานนักคดีท่องเที่ยวศาลแขวงเชียงใหม่ รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินคดีนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า การเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อเป็นการประสานงานและคุ้มครองสิทธิให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการช่วยเหลือ ในด้านการดำเนินคดีของนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม เสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเป็นการแก้ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการบริโภคสินค้า และการบริการที่มีราคาสูงเกินควร ความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรม ยานพาหนะที่ใช้ในการบริการนักท่องเที่ยว และที่สำคัญการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้สึกมั่นคง และปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของนักท่องเที่ยว รวมถึงจัดหาบุคลากรซึ่งเป็นอาสาสมัคร ที่มีความสามารถ มีความเหมาะสมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักท่องเที่ยว เช่น ทนายความอาสา ล่ามภาษาต่างๆ ผู้ประนีประนอม รวมถึงเครือข่าย ผู้นำชุมชน

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีกรณีพิพาทระหว่างนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งคดีแพ่งหรือคดีผู้บริโภค ทั้งจากการบริโภคสินค้า การบริการ ตลอดจนเปิดคดีอาญาที่นักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ หรือ จำเลย ซึ่งการเปิดศูนย์ระสานงานฯ รวมถึงการลงนามครั้งนี้ จะช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคง และปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานและสมรรถนะสูง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.