หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่รับร้องเรียน พบกรณีทวงหนี้นอกระบบเกิดสูงสุด

Author by 9/12/14No Comments »

วิรุฬ พรรณเทวี   นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2557 ว่า ตั้งแต่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิดดำเนินการมีประชาชนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมรวมเรื่องราวที่ได้รับการร้องเรียน ร้องทุกข์ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 มีจำนวน 1,432 เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องหนี้สินนอกระบบ จำนวน 445 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 31.07 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด รองลงมา คือ เรื่องการบุกรุก ครอบครองพื้นที่ป่า จำนวน 301 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.01 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด และเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 233 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.27 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

ทั้งนี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกล่าวย้ำว่า การรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมเป็นนโยบายเน้นหนักของนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แม้บางเรื่องจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันที ก็ต้องมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้ประชาชนผู้ร้องเรียนทราบความคืบหน้าการดำเนินงานติดตาม และขณะนี้ มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ต้องบริการประชาชนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ศูนย์ดำรงธรรมในมิติใหม่ทุกหน่วยงานต้องใส่ใจในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการส่งหนังสือหรือเข้าเรื่องร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเดือนตุลาคม 2557 มีผู้เข้ามาใช้บริการ จำนวน 1,017 ราย สายด่วน Call Center 1567 เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ในเดือนพฤศจิกายน 2557 มีผู้โทรศัพท์เข้ามาร้องเรียน จำนวน 19 ราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทั่วๆ ไป และเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่พึงพอใจ.