หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ศูนย์นวัตกรรม มช.พบต้นแบบ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงนำร่อง

Author by 13/02/16No Comments »

thainews180   ดร. ภราดร สุรีย์พงษ์ ผอ.ศูนย์นวัตกรรม และการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่าคณะทำงานฯได้เลือกชุมชนต้นแบบในการพัฒนา 2 แห่ง  คือ หมู่บ้านต้นกอก ชุมชนเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และหมู่บ้านสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยจัดทำหลักสูตรพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา 1 หลักสูตร และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ชุมชน โดยการผลิตน้ำยาล้างจานด้วยนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตแต่เพิ่มปริมาณได้มากขึ้น นำไปสู่มาตรฐานการผลิตและรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชุมชน พร้อมกับจัดทำศูนย์ข้อมูลขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ และเป็นที่ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงได้

โครงการนี้เริ่มมาจากนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้นโยบายสำคัญ  คือการป้องกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การพัฒนาประเทศในส่วนของการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐควรนำเอาหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิบัติงานราชการต่างๆ ตลอดจนการเร่งขยายผลตามโครงการ และแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย ให้เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง เพื่อสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชน ให้ประชาชนสามารถนำหลักคำสอนของพระองค์ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน มีอาชีพ มีรายได้ มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการของผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถบริหารจัดการและผลักดันภารกิจหน้าที่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายโครงการของกระทรวงมหาดไทย “ตามรอยเท้าพ่อ” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของ คสช. โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมอบมายให้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ นำมากำหนดกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มจากการศึกษาการพัฒนากิจกรรมต้นแบบนำร่องในพื้นที่ตามนโยบาย คสช. เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางสร้างยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การวางแผนกำหนดกลยุทธ์และกำหนดแนวทางต่อยอด ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและโครงการในการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป.