หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ม.แม่โจ้แจกโค-กระบือให้แก่ชาวนา

Author by 8/01/15No Comments »

แม่โจ้มอบกระบือ   นายสุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีเป็นประธาน มอบโค-กระบือให้กับเกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือก ตามโครงการบริจาคสืบสานชีวิตโค-กระบือ มหาวิทยาลัยโดยศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา เพื่อเกษตรกรที่ทำอาชีพด้านเกษตรกรรมโดยตรง ได้แก่ นายดวงจันทร์ เขื่อนขัน เกษตรกรบ้านแม่ย่อย ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และนางกัลยา ทันใด เกษตรกร ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ คนละ 3 ตัว โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับบริจาคจะไม่นำไปจำหน่ายหรือฆ่า หากมีการตกลูกหรือผลผลิตออกมาถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับบริจาค หากไม่สามารถดูแลโค/กระบือที่ได้รับบริจาค ให้นำส่งคืนศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพิจารณาบริจาคให้กับเกษตรกรรายอื่นต่อไป

สำหรับศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพื้นที่ทั้งหมด 35 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1.พื้นที่วิถีชีวิตเกษตรล้านนา 2.พื้นที่เกษตรผสมผสานทฤษฏีใหม่ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ได้รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านการเกษตรล้านนา ทั้งด้านทฤษฏีข้อมูลด้านวิชาการ ข้อมูลแบบสัมภาษณ์จากปราชญ์ชาวบ้าน การจำลองพื้นที่ให้เป็นวิถีชีวิตเกษตรล้านนาเหมือนจริง ความเชื่อสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ การจัดแสดงนิทรรศการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรล้านนา และเกษตรผสมผสานทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดาริ ในศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ยังประกอบด้วย บ้านไทโยนก 1 หลัง บ้านกะเหรี่ยงปากะญอ 4 หลัง หลองข้าว 1 หลัง โรงมองตำข้าว 1 หลัง ศาลาจัดแสดงนิทรรศการ 1 หลัง คอกวัว-ควาย 2 หลัง โรงเรือนเลี้ยงไก่ ต๊อมอาบน้ำ น้ำบ่อ ห้างนา ฯลฯ มีการปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ประกอบด้วยต้นไม้ประจำท้องถิ่น เช่น ต้นหมาก ต้นกล้าย ต้นลำไย ต้นมะยม ต้นขนุน ต้นโชค ต้นมะเกี๋ยง ต้นแคนา ต้นยางนา และไม้ดอกไม้ประดับพื้นเมือง อาทิ ชอมพอ พุดซ้อน สะบันงา โกศล เล็บคุด ดอกจำปี  เอื้องผึ้ง ฯลฯ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาทอดพระเนตรกิจการในศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาได้แก่ การจัดแสดงผลงานด้านวิชาการเกษตร สาธิตการจำลองวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้อง และการเกษตรของชาวล้านนา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีโอกาสถวายงานและแสดงผลงานทางวิชาการเกษตร สร้างความปราบปลื้มแก่บุคลากรและนักศึกษา และประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จเป็นอย่างยิ่ง.