หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สตง.เจ้าภาพประชุมวันนี้ มนตรีสถาบันตรวจสอบ

Author by 15/02/16No Comments »

ออกสวท.เตรียมงานประชุมใหญ่             นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่(สปข.) ร่วมกับนางวนัสนันท์ ทองมีสี ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ในการจัดประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย และการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง ระบบคุณธรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่นั้น สปข.3 รับหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อหน้าตาของประเทศไทย เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 11 ประเทศ ประกอบด้วย องค์กรที่เป็นเสาหลักของระบบคุณธรรมของประเทศ ทั้งในและต่างประเทศ องค์กรเครือข่ายพันธมิตรการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ทั้งนี้ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเต็มที่ในการจัดประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 50 จะมีผู้เข้าร่วมประชุม 11 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย เวียดนาม ตุรกี และไทย และการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยมุ่งเน้นนำเสนอประเด็น ระบบคุณธรรมแห่งชาติ โดยจะมีการปาฐกถาพิเศษจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศจีน ในฐานะประธานสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ  ดังนั้น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมหน่วยงานในสังกัดทั้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้ความร่วมมือในด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 50 และการสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง ระบบคุณธรรมแห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และคณะได้ออกรายการวิทยุ และโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ก่อนถึงวันงานด้วย.