หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สถานการณ์น้ำฤดูแล้งปีนี้เลวร้ายสุด แม่งัดเหลือครึ่งส่วนแม่กวงแค่ 18%

Author by 5/02/15No Comments »

PNOHT571014001023201           สำนักชลประทานที่ 1 แจ้งสถานการณ์น้ำในเขตรับผิดอบรอบเดือนมกราคม 2558 ว่า มีลุ่มน้ำหลักที่รับผิดชอบ 3 ลุ่มน้ำหลักที่สำคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ำปิงตอนบน  ลุ่มน้ำกก (ลำน้ำฝาง) และลุ่มน้ำสาละวิน ในเขตปกครอง 3 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน โดยมีเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ 2 เขื่อนได้แก่  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 17 อ่างในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ในช่วงฤดูฝนสำนักชลประทานที่ 1 ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยเน้นประเด็นเรื่องการติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและฝายต่างๆ  การวางแผนการเพาะปลูกพืช การรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด  และปฏิบัติตามแผนหรือรอบเวรการจัดสรรน้ำ  การประชุมร่วมกับผู้ใช้น้ำชลประทาน  ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำด้านการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ทั้งยังมีมาตรการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังเตือนภัยและบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน

สถานการณ์น้ำ ขณะนี้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  มีปริมาณน้ำ 185.113 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 69.85 % ของความจุเก็บกัก มีปริมาณน้ำน้อยกว่า ปี 2557  (-69.44 ล้านลบ.ม.)เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  มีปริมาณน้ำ 49.416  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 18.79% ของความจุเก็บกัก มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2557 (-81.76 ล้านลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 อ่าง มีปริมาณน้ำรวม 35.116 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 40.52 % ของความจุเก็บกัก มีปริมาณน้ำรวมน้อยกว่าปี 2557 (9.07 ล้านลบ.ม.)  อ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยกว่า 50% มีจำนวน 4 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ำแม่ออน อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตจังหวัดลำพูน จำนวน 4 อ่าง มีปริมาณน้ำรวม 15.450 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น  44.02 % ของความจุเก็บกัก  มีปริมาณน้ำรวมน้อยกว่าปี 2557  (-8.39 ล้านลบ.ม.) และมีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยกว่า 50% มีจำนวน 2 อ่าง คือ  อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อ่างเก็บน้ำแม่สาน

ส่วนอ่างเก็บน้ำในเขตแม่ฮ่องสอน คืออ่างฯ ห้วยแม่ฮ่องสอน มีปริมาณน้ำ  0.734 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 100.00 % ของความจุเก็บกัก  มีปริมาณน้ำรวมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ ปี 2557 (0.00 ล้านลบ.ม.) และปริมาณน้ำฝายแม่แตง มีปริมาณน้ำผ่านฝาย 0.00  ลบ.ม./วินาที  มีปริมาณน้ำเข้าคลองส่งน้ำ   11.765 ลบ.ม./วินาที และมีปริมาณน้ำ ปตร.ทราย 0.00ลบ.ม./วินาที เมื่อเทียบกับปี 2557  มีปริมาณน้ำผ่านฝายเท่ากันและเข้าคลองส่งน้ำน้อยกว่า โดยปี 2557 มีปริมาณน้ำผ่านฝาย 0.00 ลบ.ม./วินาทีและมีปริมาณน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 7.793 ลบ.ม./วินาที และมีปริมาณ ปตร.ทราย 0.00 ลบ.ม./วินาที จึงต้องทำแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดต่อไป.