หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สทวช.ภาคเหนือประชุมใหญ่ มอบรางวัล“ผญาดีศรีล้านนา”

Author by 18/02/16No Comments »

thainews180               นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผอ. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ภาคเหนือแจ้งว่า ในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. จะมีการประชุมประจำปีของ สวทช.ภาคเหนือ และพิธี/มอบรางวัล “ผญาดีศรีล้านนา”โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ในหัวข้อ “ร่วมยกระดับสังคมวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ” เพื่อนำเสนอบทบาทของหน่วยงานผ่านกิจกรรมนิทรรศการเชิงสาธิตจากผลงานการวิจัย โครงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่ายวิทยาศาสตร์ เวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวิจัยพัฒนา การแก้ไขปัญหาท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน

นอกจากนั้น ก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว เพิ่มความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย การประยุกต์ใช้งานวิจัยในภาคอุตสาหกรรมให้เกิดนวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น รวมทั้งมีการมอบรางวัลผญาดีศรีล้านนา ประจำปี 2559 ด้วย ซึ่ง สวทช. ภาคเหนือ ได้คัดเลือกบุคคลตามโครงการ “ผญาดีศรีล้านนา” ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เพื่อมอบรางวัลสรรเสริญเกียรติคุณในงานประชุมประจำปี สวทช. ทุกปี เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มีการผสมผสานวิธีคิดและกระบวนการหรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล (กระบวนการทางวิทยาศาสตร์) คัดสรรและต่อยอดนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่นภาคเหนือฯ จากความสำคัญดังกล่าว สวทช.ภาคเหนือ จึงได้จัดทำโครงการยกย่องคุณงามความดีเพื่อสรรเสริญความดีและเป็นขวัญ-กำลังใจแก่บุคคลที่ไม่ทอดทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สูญหายไปกับกาลเวลา

สำหรับสวทช.ภาคเหนือ เป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ทางwww.nnr.nstda.or.th/event/am2016 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-226264.