หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สธ.โชว์ต้นแบบ รพ.นวัตกรรม สุขภาพชุมชนนำร่องเชียงใหม่

Author by 23/02/16No Comments »

thainews180    เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงพยาบาลส่งเสริม  สุขภาพตำบล(รพ.สต.)บ้านแม่ผาแหน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นพ.โสภณ เมฆธน      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นพ.รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 และคณะ มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการสุขภาพ  ตำบลโดยกล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงได้จัดระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้วยการนำกระบวนการบูรณาการในการดูแลผู้สูงอายุ มาใช้ในตำบลนำร่องใน 5 ตำบล คือ1.ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง 2.     ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย 3.ต.ท่าวังตาล อ.สารภี 4.ต.หนองตอง อ.หางดง และ5. ต.ทุ่งสะโตก   อ.สันป่าตอง

สำหรับกระบวนการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ด้วยค่ากลาง และการบูรณาการค่ากลางจังหวัดเชียงใหม่กำหนดขึ้นทั้งหมด 7 เรื่อง คือเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง  วัณโรค  การดูแลผู้สูงอายุ โภชนาการ  อุบัติเหตุ/อุบัติภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมขยะ และอาหารปลอดภัย โดยหน่วยงานในพื้นที่ได้ดำเนินงานจนประสบความสำเร็จ ทำให้ชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมสังคมการมีส่วนร่วมของทุกองค์กรในชุมชนอย่างเข้มแข็ง ระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน การพัฒนาแผนสุขภาพชุมชนให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพ ผลความร่วมมือทำให้เกิดนวัตกรรมด้านสุขภาพ มาตรการทางสังคมมากมาย จนสามารถเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เรียกว่า โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน และโรงเรียน อสม.

ทั้งนี้ มีเป้าหมายสูงสุด คือ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สร้างการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนประเด็นโรคหรือปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ หรือโรควิถีชีวิต ที่สอดคล้องกับตำบลจัดการสุขภาพดี สำหรับนวัตกรรมสุขภาพชุมชน อาทิ การผลิตน้ำตะไคร้ไล่ยุง  ผลิตปูนแดงทรายแทนทรายอะเบท ทำให้สามารถลดปริมาณยุงช่วยป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากยุง เป็นต้น โดยทำต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งปัจจุบันเกิดโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน เช่นนี้ 67 แห่ง และโรงเรียน อสม. 50 แห่ง กระจายไปทุกตำบลใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2559 จะขยายต่อไปอีก ปีละ 9-12 ตำบล เป้าหมายจะมีให้ครบทุกตำบลต่อไป.