หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สปข.ร่วม 7 หน่วยงานจัดใหญ่ สัปดาห์แรงงานต่างด้าวเสาร์นี้

Author by 19/02/16No Comments »

thainews180     นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์(สปข.)เขต 3 เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการจัดงานสัปดาห์แรงงานต่างด้าว ตามโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 7 หน่วยงาน คือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมการศึกษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่ วัดกู่เต้า ซึ่งโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวเป็นหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการในลักษณะบูรณาการ โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานต่างด้าว แรงงานเพื่อนบ้าน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ และเข้าใจเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และสามารถนำข้อมูลข่าวสารที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จึงได้จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการจัดงานสัปดาห์แรงงานต่างด้าว กิจกรรมในงานสัปดาห์แรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว จากหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมบนเวที การแสดง มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินไทยใหญ่ อาทิ จายพ่อมแสงเมือง จายล้อมุน นางเข็มคำ ในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดต้นพยอม2 (เวียงพิงค์) ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการถ่ายทอดเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 1476 กิโลเฮิร์ต เริ่มเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ บันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป.