หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สภาผู้แทนราษฎรประกวด นวัตกรรมประชาธิปไตย

Author by 9/01/16No Comments »

              thainews180  รายงานจากสำนักประชาสัมพันธ์ สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ10300 แจ้งว่า สำนักงานฯได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2559 จัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมคุณภาพ และประชาธิปไตยที่คุณภาพ สังคมที่มีความเข้มแข็งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

โดยเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมส่งนวัตกรรมประชาธิปไตยเข้าร่วมประกวด สำหรับรูปแบบของกิจกรรมที่ 1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์สร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์และกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่ 2 จัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการสัมมนา โดยนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา จัดทำผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย โดยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพและอุดมศึกษา,เป็นครู/อาจารย์ ที่กำลังสอนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ/อดมศึกษา(เป็นที่ปรึกษาทีม) และผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด สร้างผลงาน 1 ทีมโดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม,กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th/innovation สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 5 กพ.2559

โดยส่งผู้แทนของทีมเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการวันที่ 25-26 ก.พ.2559 ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่10 ก.พ.2559ส่งผลงานภายในวันที่ 31 พ.ค.59 ส่งมาที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย และกิจกรรมสภาผู้แทนราษฏร สำนักประชาสัมพันธ์ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (ส่งผลงานประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย).