หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ มอบรางวัลใช้ภาษาดีเด่น

Author by 13/09/15No Comments »

11986494_1027778023932925_1637745313137441121_n        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ น.ส.นันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดประชุมสานสัมพันธ์เครือข่ายสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากสภาวัฒนธรรมจังหวัด ในภาคเหนือประมาณ50 คน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผนึกกำลังในการแก้ปัญหา ส่งเสริมงานวัฒนธรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ รับฟังปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความต้องการของสภาวัฒนธรรม

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เป็นประธานมอบรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และภาษาไทยถิ่นดีเด่น ประจำปี 2558 ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่นให้คงอยู่ โดยมีผู้ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และภาษาไทยถิ่นดีเด่น ประจำปี 2558 แยกตามสาขาวิชาชีพคือ น.ส.ธนวันต์ ชุมแสง ผู้สื่อข่าวผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น นางนัทฤทัย ทวีฤทธิ์กุล นิยมไทย ผู้สื่อข่าวผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น นายอภิชัย มัทวพันธุ์ นักจัดรายการวิทยุผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น น.ส.เดือน อินต๊ะ นักจัดรายการวิทยุผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น นางปาญนิสา ไชยพรหม นักจัดรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ นักจัดรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่นอย่างถูกต้อง ตระหนักในความเป็นไทย ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่นให้คงอยู่ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไปยาวนาน.