หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สมาคมข้าราชการพนักงานท้องถิ่น เปิดเป็นทางการที่หนองแฝก อ.สารภี

Author by 2/05/14No Comments »

เปิดสมาคม copy

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่อาคารสำนักงานสมาคมข้าราชการ และพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเลขที่ 173 หมู่ที่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดป้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ สมาคมข้าราชการ และพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยมีนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการ และพำนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนพนักงานจ้างท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 100 คนเข้าร่วมพิธี

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าวครั้งนี้ ตามที่ได้รับรายงานจากนายกสมาคม คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจ และความอดทนของคณะกรรมการทุกคนฯที่ได้เสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ และความทุ่มเทบากบั่น จนนำองค์กรดังกล่าวได้เกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้อย่างสง่างาม ซึ่งถึงอย่างไรก็ตามการทำงานในคนหมู่มาก เพื่องานสาธารณะนั้น บางครั้งย่อมมีอุปสรรคอยู่บ้างตนได้มาเห็นความร่วมมือ และสามัคคีกันของคณะกรรมการจนจึงมีวันนี้ได้ ซึ่งทุกคนต้องมีความสามัคคีกันมีความเข้าใจระหว่างกันจึงจะสามารถพาองค์กรนี้เดินไปข้างหน้าได้อย่างสมบรูณ์ ตนขอให้นายกสมาคม และคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนประสบความสำเร็จในการพัฒนางานของสมาคมฯได้เจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งปณิธานไว้ให้ดียิ่ง ๆขึ้นไปในอนาคต

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง กล่าวว่า ตนและคณะกรรมการได้เริ่มร่วมกันก่อตั้งและจดทะเบียนสมาคมตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2553 จากนายทะเบียนสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรกลางในการสื่อสัมพันธ์ และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ทั้งยังเป็นองค์กรกลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆในหมู่สมาชิก ส่งเสริมการบริหารจัดการพัฒนาระบบทักษะความรู้ ระบบคุณธรรม จริยธรรม งานบริหารบุคคล และการธำรงตนของข้าราชการท้องถิ่น และยังจะได้มีการส่งเสริมการพัฒนาด้าน สวัสดิการ จัดกิจกรรมด้านการกุศล การสงเคราะห์สังคม สร้างสรรค์สังคมเพื่อการมีส่วนร่วมที่จะต้องธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป.