หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สมาคมนักวิจัยสอนยุทธศาสตร์ ท้องถิ่นเขตภาคเหนือรับอาเซียน

Author by 7/01/15No Comments »

thainews180          ดร.อำนวย เถาตระกูล อุปนายกและประธานอนุกรรมการฝึกอบรม สมาคมนักวิจัย เปิดเผยว่า สมาคมนักวิจัย เตรียมจัดอบรม การพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาโบทานิค รีสอร์ท สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาและทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โล และวิทยาการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำมาปรับใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรอย่างแท้จริง โดบตั้งเป้าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร ทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล อันจะนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรที่ชัดเจน ถูกต้อง ตามกระบวนการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ จะต้องจัดทำตัวชี้วัดขององค์กรตามภารกิจที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดไว้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยตรง ยุทธศาสตร์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และวิธีการดำเนินงานขององค์กร ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้นำที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และเป็นบุคคลที่จะทำให้นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นสามารถดำเนินไปได้ตามความมุ่งหมายของรัฐบาล การอบรมดังกล่าวจึงจัดเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวในเขตชุมชนหลายพื้นที่ โดยคาดหวังให้การกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ และการจัดทำนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคภาคเหนือจะได้สอดรับและสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศได้อย่างแท้จริง ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.ar..or.th