หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สมเด็จพระเทพฯทรงห่วงใย พี่น้องชาวอมก๋อยเผชิญหนาว

Author by 1/12/14No Comments »

thainews180       เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ที่ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.เจษฎา ศรีสุภาพ รองสมุหราชองครักษ์ เป็นผู้แทนพระองค์ นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลสบโขง และใกล้เคียง โดยจุดแรกนำไปมอบให้กับราษฎรและนักเรียนที่โรงเรียนวาเมทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสบโขง จำนวน 163 คนพร้อมสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งนำราษฎรที่เจ็บป่วยออกมาส่งรักษาตัวในตัวอำเภออมก๋อยอย่างทันท่วงที จากนั้นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ที่วัดเมโลเดและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่คอทะรวมจำนวน 564 คน พร้อมทั้งได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ราษฎร และตรวจรักษาราษฎรที่ประสบปัญหาด้านสายตา ซึ่งราษฎรที่ได้รับ ความช่วยเหลือทุกคนต่างซาบซึ้งในพระ       มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดย ผวจ.เชียงใหม่มอบให้นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมงาน

สำหรับ อ.อมก๋อย นับเป็นอำเภอใต้สุดของเชียงใหม่ ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าปกาญอหรือกะเหรี่ยง มีฐานะค่อนข้างยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าว และพืช ผักต่าง ๆ มีความต้องการให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกมาจำหน่ายได้ทุกฤดูกาล รวมทั้งสามารถนำราษฎรที่เจ็บป่วยไปรักษาในตัวอำเภออมก๋อยได้ทันท่วงทีด้วย ซึ่งผู้แทนพระองค์ฯ และตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบข้อมูล เพื่อจะนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขต่อไป.