หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สวนพฤกษศาสตร์ปิดงาน นานาชาติวงศ์ขิง-ข่าวันนี้

Author by 23/08/15No Comments »

เสด็จเปิดงานขิงข่า          การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7″ และงานมหกรรมขิง-ข่า โลก ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 17-23 สิงหาคม 2558 ในประเทศไทย โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่  มาถึงวันสุดท้ายที่ 23 สิงหาคม 2558โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติฯ) พร้อมทั้งเป็นองค์ปาฐกพิเศษเรื่อง “ขิง-ข่า ในวัฒนธรรมไทย” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักวิชาการ และประชาชนทั่วไปคับคั่ง

การประชุม”พืชวงศ์ขิง-ข่า- ZINGIBERACEAE เพื่อชีวิต” และงานมหกรรมขิง-ข่าโลก ครั้งที่ 1  มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสปีพระราชสมภพครบ 60 พรรษา รวมถึงเป็นเวทีในการนาเสนอผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับสากล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยพืชวงศ์ ขิง-ข่า และวงศ์ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัย พัฒนา อนุรักษ์ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุ์พืชพื้นเมือง ของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประชาคมอาเซียนและระดับโลก

ในวันสุดท้ายนี้ คณะกรรมการจัดงานขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 089-918-4512, 084-014-9092 และhttp://www.qsbg.org/7th-zingiber/