หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สสจ. – เครือข่าย ลงนามร่วมมือสู้ภัยไข้เลือดออก

Author by 17/02/17No Comments »

     1           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ ภายใต้ ชื่อ เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออกปี 2560 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เน้นการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง

เมื่อวันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ที่ลานข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ Big cleaning day และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออกปี 2560 โดยมี ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ และร่วมป้องกันควบคุมและประชาสัมพันธ์โรคติดต่อโดยเฉพาะยุงลาย รวมถึงร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day ) วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกๆปี ตลอดจนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงในวันนี้ เนื่องจากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในปี 2559 ที่ผ่านมานี้เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดมากและรุนแรงโดยพบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 -31 ธันวาคม 2559 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 4,755 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 281.30 ต่อประชากรแสนคน ประชากรเสียชีวิตจำนวน 5 ราย พบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอแม่แตง อัตราป่วยเท่ากับ 637.90 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ อำเภอแม่วาง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนเท่ากับ 502.35 และ 425.83 ตามลำดับ

สำหรับปี พ.ศ. 2560   ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 49 ราย กระจายไปจำนวน 15 อำเภอ และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา ในปัจจุบันพบว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้เกือบทุกพื้นที่และทุกเวลา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกาอย่างต่อเนื่อง มาตรการป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ คือเก็บบ้านให้โล่ง อากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะ ไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน ศาสนสถาน โรงพยาบาล รวมทั้งการกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้าน ร่วมกับการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ใช้ยาทากันยุง นอนกางมุ้งจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้.