หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “มาฆบูชารำลึก” สู่ 720ปีเชียงใหม่

Author by 20/02/16No Comments »

วันมาฆบูชา                22 กุมภาพันธ์ที่จะถึงเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ใต้ ตรงกับเดือน 5 เหนือ ปฏิทินศาสนาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “วันมาฆบูชา” หรือมาฆปุณณมี มาฆะ เป็นชื่อของเดือน 3 และมาฆปุณณมีหมายถึง การบูชาพระพุทธองค์ในวันเพ็ญเดือน 3 (กรณีปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4

แม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานถึง 2559 ปีแล้ว แต่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกก็ยังรำลึกถึงพระองค์ ข้อนี้เป็นที่ประจักษ์สำหรับผู้เคยเดินทางไปเยือนถิ่นมาตุภูมิ ประเทศอินเดียอันเป็นแหล่งกำเนิดพระพุทธศาสนา ยังปรากฏร่องรอยของสังเวชนียสถาน 4 คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย จึงได้สร้างวัดไทยขึ้น ณ สถานที่ต่างๆ ดังกล่าว มีการเดินทางไปแสวงบุญ ปฏิบัติธรรม ณ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้อย่างไม่ขาดสายทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์

อย่างไรก็ตาม ในฐานะชาวพุทธ ควรรู้ว่าวันมาฆบูชานั้น มีความสำคัญอย่างไร ตามพุทธประวัติ และหลักฐานในพระไตรปิฎกล้วนระบุว่า วันมาฆบูชา เป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยเรียกว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันแรกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ และเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามไปทั่วโลก

การประชุมสังฆสันนิบาตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้น มีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นถึง 4 องค์ประกอบ คือ เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยพร้อมเพรียงที่เวฬุวันในกรุงราชคฤห์โดยมิได้นัดหมายกันไว้ก่อน, พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้, พระสงฆ์ทั้งปวงนั้น ล้วนได้รับการอบรมสั่งสอนจนสามารถหลุดพ้นจากกิเลสเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น และเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์…

ด้วยความมหัศจรรย์ในเหตุการณ์เมื่อครั้งพุทธกาลแม้จะเนิ่นนานเพียงใดก็ตาม พุทธบริษัททั้ง 4 ไม่เคยลืมเลือน ต่างมุ่งหวังจะได้ปฏิบัติให้ถึงซึ่งรสพระธรรมแห่งองค์พระศาสดา อันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ แม้ผู้ที่ไม่สามารถจะปฏิบัติให้ละจากกิเลสได้ ก็ขอให้เป็นผู้มีศีลธรรม ตั้งตนอยู่ในกรอบของพลเมืองดีตามคิหิปฏิบัติ คืออย่างน้อยที่สุดให้รักษาศีล 5 ข้อ

วันสำคัญข้างต้น ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จังหวัดคณะสงฆ์จังหวัดได้จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาฯ และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกาดีเด่น  โดยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัด มอบให้พระราชสิงหวรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมงคล สุกใจ รอง ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในงานนี้ถือเป็นการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ โดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกาดีเด่นด้วย

นางพรรณี บุญประเสริฐ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตลอดถึงหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายร่วมกันจัดงานส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นศาสดาเอกของโลก ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เพื่อประกาศศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ชาวไทยและต่างชาติรู้และเข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พุทธบริษัทตระหนักถึงกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่

สำหรับ กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2559วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าคณะจังหวัดจะมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนดีเด่น และกิจกรรมการปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์ ณ ท่าน้ำปิงข้างจวนผู้ว่าฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 มีกิจกรรมแข่งขันบรรยายธรรมะ และแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ณ วัดพันอ้น  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19.00 น. วันมาฆบูชา จะมีพิธีเวียนเทียน ณ วัดที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนด ได้แก่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มีนายมงคล สุกใส รอง ผวจ. เป็นประธานวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง มีนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ. เป็นประธานวัดสวนดอก พระอารามหลวง มีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ. เป็นประธานวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร มีนายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานวัดศรีโสดา พระอารามหลวง มีนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือถือปฏิบัติเนื่องในงานสัปดาห์    ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สมโภช         60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ เนื่องวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 โดยประดับธงชาติ ธงศาสนา ตามวัด หน่วยงาน สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน อาคารบ้านเรือน และร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์กับขอความร่วมมือ      ร้านค้า สถานเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันจันทร์ ที่   22 กุมภาพันธ์ 2559

พร้อมกับขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด นิมนต์พระภิกษุสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรมและจัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนและเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิดเจริญสมาธิภาวนา และประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน จึงหวังว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเวียนกลับมาถึงอีกครั้ง จะมีการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่บรรพชนได้กระทำไว้อย่างพร้อมเพรียง เพื่อผลแห่งบุญ และอานิสงส์นี้ไม่ได้ตกอยู่กับใคร ผู้ใดปฏิบัติดีได้ก็ได้ดีเอง มิอาจให้คนอื่นปฏิบัติแทนได้ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาถือว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ไม่เห็นผลวันนี้ก็เห็นผลวันหน้าไม่เห็นวันหน้า ก็เห็นชาติต่อไป สาธุ.

บุณย์ มหาฤทธิ์ /รายงาน