หน้าหลัก » ข่าวสังคม

สืบค้นโบราณหนองงู ตั้งชื่อวัดภูริทัตตาราม

Author by 22/03/16No Comments »

พระธรรมเสนาบดีไปหนองงู        อาจารย์บุญส่น พิณเสนาะ และ น.ส.ดอกแก้ว พุทธมโนธรรม ผู้ดูแลโบราณสถานหนองงู ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า นับแต่ได้มีการนำเสนอให้ส่วนราชการต่างๆ ทั้งกรมศิลปากร และท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตลอดถึงคณะสงฆ์ และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าสำรวจ ศึกษา และสืบค้นแหล่งโบราณสถานเวียงเก่า ที่ชาวบ้านเรียกว่าหนองงู เป็นเวลานานกว่า 2 ปีแล้ว ล่าสุดเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2559 เริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้น โดยเมื่อคณะสงฆ์ภาค 7 นำโดยพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้เมตตานำคณะสงฆ์ในพื้นที่ ประกอบด้วย พระครูประภัทรชัยคุณ วัดป่าเสร้าน้อยต.สันปูเลย พระครูหิรัญศุภธาดา วัดแม่ฮ้อยเงินต.แม่ฮ้อยเงิน พระครูคีรีเขตบริหาร วัดดอยปล่อยนกต.แม่โป่ง และพระภิกษุสามเณรติดตามอีกหลายรูป

สำหรับฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วย อ.ดร.พิชนี โพธารามิก และคณะนางเรวฎีชฎิลาลัย และคณะนายรุ่งโรจน์ รักวงษ์ นางสุภาภร รักวงษ์ดร.สุเมธ วงศ์พานิชย์เลิศ นางสุภาวดี,อรัญ บุญเดชและคณะเทศบาลตำบลแม่โป่งพร้อมชาวบ้านใกล้เคียงโบราณสถานหนองงู ได้เข้ามาศึกษาสำรวจ พร้อมกับรับทราบการจัดทำแผนที่เส้นทางเดินรอบโบราณสถาน ที่ประชุมมีหลักฐานว่า สมัยที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ เดินธุดงค์ผ่านมาดอยสะเก็ดก่อนจะขึ้นสู่พร้าว ได้มาปักกลดปฏิบัติธรรมที่แห่งนี้ จึงเสนอว่าควรตั้งชื่อโบราณสถานวัดร้างเก่าว่า วัดหลวงภูริทัตตารามหรือวัดหลวงหนองงู นอกจากนั้น กรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาโบราณสถานหนองงู จะได้ขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยระดมทุนทรัพย์จากการทอดผ้าป่าสามัคคี มีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานอุปถัมภ์ กำหนดทอดในวันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โบราณสถานหนองงู บ้านห้วยอ่าง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จึงเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมบุญทั่วถึงกัน.