หน้าหลัก » ข่าวสังคม

“สุริยะ”รุดชมศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ พระราชดำริฟื้นป่าเศรษฐกิจพอเพียง

Author by 14/12/14No Comments »

8977_1762588920632131_6253057293358426756_n      เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด เป็นครั้งแรกหลังจากมารับราชการในพื้นที่ โดยมีนายสุรัช ธนูศิลป์ ผอ.ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และคณะทำงานให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมพาเยี่ยมชมกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ ตอกหลักเรียงหินทำฝายแม้ว โครงการจัดทำถุงหมักแก๊สชีวภาพ และศูนย์ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เป็นต้น

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวัน 11 ธันวาคม 2525 ตามพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลองงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไป โดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนคงความชุ่มชื้นเอาไว้เป็นประโยชน์อย่างที่ 4 และ พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลัก โดยต้นทางเป็นการศึกษาสภาพพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธารและ ปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์และโคนม และด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆในศูนย์ฯ แล้วนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไป

ดังพระราชดำริว่า “ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทำหน้าที่เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” หรืออีกนัย หนึ่งเป็น “สรุปผลการพัฒนา” ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้” สำหรับวัตถุประสงค์หลักคือ 1. เป็นศูนย์กลางแบบเบ็ดเสร็จที่มีการศึกษาทดลองและสาธิตในลักษณะสหวิทยาการเสมือนหนึ่งพิพิธภัณฑ์- ธรรมชาติที่มีชีวิตสำหรับราษฎรได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติได้ 2. เพื่อศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ด้านทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ดิน และระบบเกษตร รวมทั้งระบบนิเวศลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ และการจัดการล่มน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการพัฒนา บูรณาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูล บริการข้อมูลข่าวสารทั้งในด้านวิชาการ และเชิงปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 4. ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนในหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ และโครงการบริการการพัฒนาในระดับพื้นที่ให้ดำรงชีวิตที่พออยู่พอกินและสามารถพึ่งตนเองได้ 5. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมตามแนวพระราชดำริ.