หน้าหลัก » ข่าวสังคม

หน่วยอบรมตำบลสงฆ์ภาค 7 ย้ำนโยบาย 8 ประการ อปต.

Author by 8/09/14No Comments »

IMG_0062            เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) เชิงดอยสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานในการประชุมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)ภาค 7 โดยมีพระธรรมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 7 พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบรรยายพิเศษให้พระสงฆ์จาก 3 จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอนประมาณ 250 รูปเข้าใจถึงหลักการอบรมประชาชนตำบล โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ มากล่าวต้อนรับพระสังฆาธิการ และนโยบายของจังหวัดในการสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ตามโครงการอบรมประชาชนตำบล

พระวิสุทธิวงศาจารย์ กล่าวว่า หลักธรรมสำหรับพัฒนา ที่ระบุไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล มีวัตถุประสงค์ 8 ประการ คือ 1. การให้ศีลธรรม และสอนเรื่องวัฒนธรรม 2. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้ชุมชน ประชาชนงดเว้นจากอบายมุข ทั้งเหล้าบุหรี่สิ่งเสพติดทุกชนิด 3.สัมมาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง 4.การสร้างสันติสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน จนถึงตำบล อำเภอ จังหวัดและภาค 5.การศึกษาสงเคราะห์ดูแลผู้ด้อยโอกาสในการศึกษา 6.ให้สาธารณสงคราะห์ตามหลักแห่งเมตตาธรรม 7.ปลูกฝังเรื่องกตัญญูกตเวทิตาธรรม และ 8.เน้นย้ำเรื่องสามัคคีธรรม ให้ทุกคนในสังคมมีความรักใคร่ปรองดองกัน นับว่าเป็นหลักธรรมแห่งการสร้างสรรค์ที่มีการส่งเสริมมาตั้งแต่มีการอบรม อปต.เมื่อ 10 กว่าปีมาแล้ว คือทั้งส่งเสริมสิ่งที่ดี ช่วยกันรักษาสิ่งที่ดี และช่วยกันกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน.