หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา, ข่าวสังคม

อนุบาลเชียงใหม่จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 2559

1นายไพบูลย์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ แจ้งว่า เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุ 84   พรรษา พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น ประจำปี 2559   ได้แก่ นางภัทรานิษฐ์      ชาญด้วยใจ,นส.กาญจนี ยาอยู่สุข,นางปรินดา ภรณ์สุธารสุวรรณ,นางพลอย เขื่อนคำ, นางนันทา ปานอ่อง,นางรัตนา  มาประจักษ์, นส.มนัสสุดา สุวรรณกนิษฐ์,นางทัศน์วรรณ ทิพย์ภาษา

           นางจุฑามาศ ดิษฐ์แก้ว,นส.จันจิรา  ทองฤทธิ์,นส.วาสินี อินเป็ง,นส.กรรณิการ์ คำรอด,นส.เจษฏาพร ไตรจักร,นางเกศรา  นัษฏาศรี, นางธนภรณ์จิรสินการิน     และนส.สุทัศนี เหลาเกตุ,นางกิรวิรา ใหม่คำหล้า,นางระพิมพ์ นาคอ่อน, นส.สายใจ สุทธิรังสี,นางเสาวนีย์    อินต๊ะอาจ,นางอัญชลี ต่ายทรัพย์,นางสมพร  รินเย็น, นางเกษศินีย์พัทมาสี,นางชัญญู อ่องแสวงชัย, นางพิกุล  กนทะพนม,นส.นิตยา ฟองมูล, นส.ดรุณี  โตวิเชียร,นส.วชิราภรณ์  สุกิจสุขสวัสดิ์

นางมณีรัตน์ มิตรช่วยรอด,นางจรรยา  อินทรชัย,นางเขมิกา  สายเพชร,นางอัจฉราพร ศรีตระกูล,นส.ศุภจิรา คำภีระ,นส.กัญญภัสสร์ประทุมมินทร์,นส.ชัญญา กาญจนารัญย์,นางแววดาว นุติประพันธ์,นางภาวินี ฮะระ,นางนุจรี ปรีดาสุวรรณ,นางนัฏฐกานต์ อินไสย,นางวรรณทวี นฤมัย,นางวรารัตน์ พรมพราย,นส.ธัญรัศม์       ภู่เจริญ,นส.ลภัสรดา ชอุ่มงาม,นางนันทภัค      มณีวงศ์

นางกฤษณา  มะโนธรรม,นส.อรญา มณี,นางเรณู อุทธิยัง,นส.ภาวดี เสลานนท์, นส.อัญชนา แสนมหาอุด,นางอัจฉรา พิมพาภักดิ์, นางนุจรีย์  เชื้อพูล,นางศุพภาพิชญ์ ตาคำมา, นางปัณณพร  ชัยมงคล,นางพจน์ มาศปะวะภูสะโก, นางนิคนิรันดร์ อุ้ยฟูใจ,นางศิริลักษณ์  อุปจันทร์, นางสายชล ศาสตราคม,นางพวงเพชร          คันธาทิพย์, นางอรพรรณ แสนคำแพ,นางนงลักษณ์ เงินเนตร,นางพิสมัย เอี่ยมเทียน,นางนีรภา บุตรดีขันธ์,นส.ณัฐชกาญ จันทร์ตาและนางสุพัตรา สินธุบัว นอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพหัวข้อ “คุณแม่ที่แสนดี”ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จะนำมาเสนอให้ทราบต่อไป.