หน้าหลัก » ข่าวสังคม

อบรมปลัด 25 อำเภอปราบปราม สินค้าหนีภาษี-เหล้าบุหรี่ซีดีปลอม

Author by 17/11/14No Comments »

สินค้าหนีภาษี          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมกองร้อยรักษาดินแดน ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายทรงศักดิ์ มาอู๋ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชำนาญการ จังหวัดเชียงใหม่ หน.ฝ่ายกำลังพล อส. บก.อส.จว.เชียงใหม่ และนายดำริ เอี่ยมประดิษฐ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (หน.ฝ่ายปราบปราม)ได้ร่วมกันเป็นวิทยากรในการอบรมความรู้ในการป้องปรามสินค้าหนีภาษี สินค้าปลอม และการลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้รับการอบรมประกอบด้วย ปลัดป้องกันแต่ละอำเภอ จำนวน 25 อำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง จ.เชียงใหม่ พร้อมสมาชิก อส. จากทุกกองร้อยใน จ.เชียงใหม่จำนวน 275 คน

นายทรงศักดิ์ มาอู๋ กล่าวว่า กองร้อยอาสารักษาดินแดน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ และประสบการณ์ในการปราบปรามสินค้าหนีภาษี สินค้าปลอม จากวิทยากรที่ชำนาญการ นอกจากนั้นยังจะเป็นการช่วยกันรณรงค์ และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันต่อต้านสินค้าหนีภาษี และสินค้าปลอม เช่น เหล้า บุหรี่  สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น เพื่อหยุดยั้งและป้องกันการลักลอบนำเข้ามาในพื้นที่อันจะเป็นการสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย จะสามารถสร้างศักยภาพในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้เข้มแข็ง

นายดำริ เอี่ยมประดิษฐ์ กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดกับชายแดนกว่า 12 ตำบล      139 หมู่บ้าน มีช่องทางเข้าออกตามธรรมชาติรวม  กว่า 30 ช่องทาง นอกจากนี้ยังมีจุดผ่อนปรนทาง    การค้าอีกหลายแห่ง จึงเป็นช่องทางให้มีการลักลอบสินค้าหนีภาษีเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง     จึงต้องร่วมกันปราบปรามกวดขันจับกุมผู้ที่ลักลอบสินค้าปลอม หรือสินค้าหนีภาษา รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ ตามนโยบายความมั่นคง    ของรัฐบาลที่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     ร่วมกันจัดกิจกรรมในการอบรมให้ความรู้ กับ           เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ลักลอบเข้ามาทั้ง       สินค้าปลอม บุหรี่ สุรา แผ่นชีดี  รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งจะเป็นภัยคุกครามที่มีผลกระทบต่อ    ระบบเศรษฐกิจของประเทศ จะทำให้จังหวัดที่มีความมั่นคง และปลอดภัยเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความรุ่งเรืองมั่นคงตลอดไป.