หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา, ข่าวสังคม

อัยการจังหวัดฮอด จัดเวทีเสวนาวิชาการกับพนักงานสอบสวนเพื่ออำนวยความยุติธรรมทางอาญาแก่ประชาชน

Author by 27/09/21No Comments »

“อัยการจังหวัดฮอด จัดเวทีเสวนาวิชาการกับพนักงานสอบสวนเพื่ออำนวยความยุติธรรมทางอาญาแก่ประชาชน” ​เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายนพวรรธน์ จารุพูนผล อัยการจังหวัดฮอด เป็นประธาน ในการเปิดโครงการ “เสวนาเพื่อระดมปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างพนักงานสอบสวนกับสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ” ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอฮอด

โดยมีรองผู้กำกับการ หัวหน้างานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ของสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จำนวน ๘ สถานี ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรฮอด สถานีตำรวจภูธรจอมทอง สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า สถานีตำรวจภูธรอมก๋อย สถานีตำรวจภูธรแม่กา สถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น และสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง สถานีตำรวจละ ๓ ท่าน เข้าร่วมเสวนา​​​​

นายพลภัทร สีแดง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการในหน้าที่ ผู้กลั่นกรองงาน กล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรค ในการส่งสำนวนการสอบสวนคดีอาญาไปยังพนักงานอัยการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการจังหวัดฮอด

​​​​​ในการเสวนาดังกล่าวมีพนักงานอัยการ จำนวน ๖ ท่าน เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นายนพวรรธน์ จารุพูนผล นายพลภัทร สีแดง นายสยาม นิยมพงศ์ นายคณาวุณ สันติพงศ์ นายอรรจน์ ขาวแสง และนางบุษกร แช่มโสภา และมีนางอรพรรณ ลายกนก รักษาการในตำแหน่งผู้นวยการสำนัก นางสาวศริพร พิรียาพงศ์ นิติกรชำนาญการ และนายโกวิทย์ ใจทา นิติกรปฏิบัติการ ร่วมเสวนา

ด้วย​​​​​​​​นายพลภัทรกล่าวว่าในเวทีดังกล่าว สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด ยังได้แนะนำและเผยแพร่ “โครงการฟ้องคดีไม่มีข้อยุ่งยากในทันที” ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาฟัง ภายใต้สโลแกนว่า “ฟ้องได้ ภายในวันเดียว ” “ฟ้องด่วน ไม่กวนใจ” โดยโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖

ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานอัยการสูงสุดว่าเป็นองค์กรนำการใช้กฎหมายเพื่อการรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม และตามนโยบายการบริหารของอัยการสูงสุดในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ต้องรวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา ดังภาษิตกฎหมายที่ว่า “กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรม”