หน้าหลัก » ข่าวสังคม

อุทยานศรีลานนาร่วมกับชุมชน กับซีพี.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

Author by 21/08/15No Comments »

ปลูกป่าพร้าว        ที่บ้านสามลี่ หย่อมบ้านแม่ทรายขาว หมู่ 11 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกับนายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และนายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการบริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส์ จำกัด(ซีพี.)เปิดโครงการปลูกป่า รักษาต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน  (เขาหัวโล้น)และเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงให้ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จึงได้ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง อ.พร้าว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต.แม่แวน โรงพยาบาลพร้าว หน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์  เป็นต้น จัดกิจกรรมขึ้น

โครงการนี้ ดำเนินการเม่ื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าต้นน้ำในพื้นที่หย่อมบ้านแม่ทรายขาว และหย่อมบ้านห้วยกันใจ จำนวน 100 ไร่ ซึ่งราษฎรทั้ง 2 หย่อมบ้านสมัครในคืนพื้นป่าดังกล่าวให้อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ภายหลังจากตัวแทนจากราษฎร และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้ร่วมกันเดินเท้าสำรวจพื้นที่ดังกล่าว ได้ขอสรุปว่าเป็นที่ที่เปิดใหม่ที่รุกล้ำเข้าสู่ป่าอนุรักษ์ จึงเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปลูกป่าครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับราษฎรในพื้นที่ นำไปสู่การเป็นต้นแบบการบูรณาการของทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันอย่างยั่งยืนด้วย ส่วนต้นไม้ที่นำมาปลูกเน้นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เช่น นางพญาเสือโคร่ง มะค่าโมงประดู่ไม้ตุ้มแต๋นสนสามใบและไม้ผลเศรษฐกิจที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่มีความสูงระหว่าง 700-1,500 เมตรจากน้ำทะเล เช่น มะขามป้อมหว้าก่อเดือยก่อแป้นมะไฟป่า และไผ่ ซึ่งพันธุ์ไม้เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นป่า แต่ชาวบ้านยังสามารถใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งอาหารได้อีกด้วย

นายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ กล่าวว่า จากแนวพระราชดำริฯเรื่องของน้ำ ป่าต้นน้ำ สิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ และที่หย่อมบ้านแม่ทรายขาว และหย่อมบ้านห้วยกันใจ เป็นหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จ ที่ส่วนชาวบ้าน-ส่วนราชการได้ร่วมแรงร่วมใจบนความเข้าใจร่วมกัน ส่วนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก็ตระหนักและพร้อมสนับสนุนในทุกๆทาง ที่จะรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็น ตัวอย่างของความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคต จะได้เห็นว่าพื้นป่า เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาในอนาคต.