หน้าหลัก » ข่าวสังคม

อ.ส.พ.เปิดรับสมัครฝึกอบรม นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 21

Author by 15/01/16No Comments »

26850016     นางอรวรรณ  ไชยพรหม หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจ้งว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตร นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 21 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 15-19      กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยเปิดรับจำนวน 50 คน และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่ความรู้ ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ     ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5384-1234       ต่อ 4204 หรือ 09-3130-0671 และ www.qsbg.org.