หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เจ้าดวงเดือนให้พรขอร่วมกันรักษา ประเพณีวัฒนธรรมเหนืออย่างมั่นคง

Author by 29/04/15No Comments »

ขบวนดพำหัว ดร.เจ้าดวงเดือน1          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัด พร้อมเครือข่ายด้านวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีสระเกล้าดำหัว เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้แทนทั้งภาคราชการ และเอกชน นำโดยนางนฤมล ปาลวัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสิริยา บุญญสิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายรัตน์ ปาละพงศ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และประธานบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด เป็นต้น โดยมีนายมานิตย์ ขันธสีมา กรรมการสภาวัฒนธรรมเป็นพิธีกร จัดริ้วขบวนสระเกล้าดำหัวประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในบรรยากาศพื้นเมืองเหนืออย่างครึกครื้น

นายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการฝ่ายพิธีการสภาวัฒนธรรมจังหวัด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสงานประเพณีสระเกล้าดำหัวของชาวเหนือ ภายหลังวันพญาวันของทุกปี ซึ่งปีนี้วันพญาวันตรงกับวันที่ 16 เมษายน ชาวเหนือนิยมทำพิธีรดน้ำดำหัว เริ่มตั้งแต่คารวะดำหัวพระสงฆ์เถระผู้ใหญ่ จนถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ผู้เคารพนับถือ ตลอดถึงหัวหน้าหน่วยงาน เป็นการแสดงความรู้สึกขอขมาลาโทษหากได้กล้ำเกินสิ่งหนึ่งประการใดที่ผิดพลาดในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ใหญ่ก็จะอโหสิในกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมนั้น ๆ เป็นกุสโลบายในการแสดงความกตัยญูกตเวทิตาของผู้น้อย และเป็นเมตตาธรรมของผู้ใหญ่ ทำให้สังคมเมืองเหนือมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขมายาวนาน

สำหรับปีนี้ หลายอำเภอได้จัดขบวนสระเกล้าดำหัว เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ เจ้าดวงเดือน ได้รับรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย ซึ่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้พรสรุปว่า ขอบคุณที่ทุกคนทุกฝ่ายร่วมใจกันมาทำพิธีนี้ให้เปรียบเสมือนลูกหลานที่ไม่ลืมเลือนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม จึงขอให้รักษาจารีตประเพณีนี้ไว้ และทำให้ถูกต้องตามครรลองคือปฏิบัติตามหลักปฏิทินปีใหม่ไทย ตั้งแต่วันสังขานต์ล่อง วันเนาว์ วันพญาวัน และหลังจากนั้นจึงมีประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ใหญ่.