หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุมพัฒนาการเด็กฯ

Author by 2/02/16No Comments »

thainews180                เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่สวนด้านหน้าประตูช้างค้ำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  แถลงข่าวการจัดงาน ประชุมวิชาการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ’36 ปีแห่งพระเมตตา ปวงประชาได้ศึกษาเท่าเทียม’โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)ร่วมกับนายศุภกร ศรีศักดา ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และพ.ต.อ.รุ่งสุริยา เผือกประพันธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 แถลงและเชิญชวนร่วมกันเฝ้ารับเสด็จฯ

นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการโครงการ กพด. หรือ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ’36 ปีแห่ง    พระเมตตา ปวงประชาได้ศึกษาเท่าเทียม’ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 13.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ทั้งนี้ ตลอด 36 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงงานหนัก และมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เกิดความสมดุล โดยอาศัยหลักการสำคัญ 4 ประการ คือ ด้านพุทธิศึกษา คือความรอบรู้วิชาการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ต่อไป ด้านจริยศึกษา คือการมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น มีสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม ด้านหัตถศึกษา คือความรู้และทักษะในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีต่องาน เห็นคุณค่าของงานที่ทำ เพื่อสามารถนำไปทำงานได้ และด้านพลศึกษา คือการมีสุขอนามัยที่ดี แข็งแรง กินอาหารที่ถูกต้อง ออกกำลังกายให้เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาล.