หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เชียงใหม่ปรับหลักสูตรบำบัดเสพติด สู่มาตรฐานกลับคืนเป็นคนดีสังคม

Author by 9/02/15No Comments »

thainews180         นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด มีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เป็นประธาน เพื่อเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2558 ตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉาพะยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด มีแนวทางการดำเนินงานกรณีการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ทุกจังหวัดใช้หลักสูตรมาตรฐานตามที่ สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดเป็นเวลา 9 วัน และให้เพิ่มการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพต่อเนื่องภายหลังจากการบำบัดฟื้นฟูฯ เพิ่มเติมอีก 3 วัน หรืออย่างน้อย 30 ชั่วโมง เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพภายหลังจากเข้ารับการบำบัด ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะมีการทบทวน การจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับอำเภอให้เกิดความเหมาะสมคุ้มค่ากับงบประมาณที่สุด

ที่ประชุมได้หารือเรื่องมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟู จะเริ่มตั้งแต่การจำแนกคัดกรองผู้เข้ารับการบำบัด พิจารณาตามความหนักเบาของการใช้สารเสพติด ผ่านศูนย์เพื่อการจำแนกคัดกรองฯ ระดับอำเภอ/จังหวัด เพื่อนำเข้ากระบวนการบำบัดตามระดับของอาการและการใช้สารเสพติด ส่วนกระบวนการบำบัดจังหวัดให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกวิทยากรประจำค่าย โดยคัดเลือกจากผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ จากแต่ละสาขาวิชามาเป็นผู้ฝึกสอน ที่สำคัญคือต้องเป็นผู้มีความรัก ความชอบในงานที่ทำ มีเมตา ต่อผู้เข้ารับการบำบัดและปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการบำบัดอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดแผนงานให้ชัดเจนและมีการบำบัดตลอดปีงบประมาณ

นอกจากนั้น ยังได้กำหนดแนวทางในการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการโดยศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ซึ่งจะเป็นการติดตามทางสังคมโดยใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนถึงบ้าน อย่างน้อย 4-7 ครั้งต่อปี เพื่อดูแลช่วยเหลือในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ติดตามสังเกตดูพฤติกรรมด้วยความจริงใจและมีเมตตาหากผู้ผ่านการบำบัดประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมทุกราย เน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการบำบัดฟื้นฟูที่มีคุณภาพตามหลักมาตรฐาน สามารถเลิกสารเสพติดโดยสมัครใจ มีความเข้มแข็งทางจิตใจ มีอาชีพ มีรายได้ และกลับคืนเป็นคนดีของสังคมต่อไป.