หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เชียงใหม่รับรางวัลต้นแบบ

Author by 1/02/16No Comments »

1     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานจังหวัด และชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน ระดับภาคเหนือ

โดยโครงการทูบี นัมเบอร์ วันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดงานประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริขององค์ประธานโครงการ ฯ โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวด รวมทั้งขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุม ทั้งในระดับนโยบาย การบริการจัดการ และกลุ่มเยาวชน ทั้งในสถานศึกษา ในชุมชม   และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานพินิจฯ

การจัดการประกวดเพื่อกระตุ้นการทำงานของจังหวัดและชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน ทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การดำเนินโครงการตามแนวโครงการ โดยจังหวัด ทู บี นัมเบอร์ วันมีเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญคือ การบูรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน และการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” โดยแบ่งเป็น ชมรม ฯ ในชุมชนภูมิภาค , ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา , ในสถานประกอบการ และชุมชน

เกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญคือความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชน เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวคิด “โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน” และแนวทางยุทธศาสตร์โครงการคือ การสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมคุ้มกันทางด้านจิตใจรวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการประกวดผลงาน จังหวัดและชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงหมาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปปส. และกรุงเทพมหานคร

การประกวดระดับภาคเหนือประจำปี 2559 มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภท จังหวัด   ทูบี นัมเบอร์ วันทั้งในระดับต้นแบบและระดับดีเด่นประจำปี ครบทั้ง 17 จังหวัด ส่วนชมรม ฯ ประเภทต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 89 ชมรม โดยจังหวัดชมรมต้นแบบที่มีพัฒนาการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคเหนือ คือจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทชมรม ฯในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย ประเภทชมรม ฯ ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน , โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ส่วนระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย และประเภทชมรม ฯ ในสถานประกอบการ คือ บริษัทไวรอนเม็นท์พัลพ์แอนด์เปเปอร์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์.