หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เชียงใหม่หนุนสมัชชา เด็กและเยาวชนจัดงาน

Author by 26/01/16No Comments »

thainews180                เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ห้องบ้านพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี  2559 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพี่เลี้ยง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตั้งแต่สภาเด็กและเยาวชนตำบล/อำเภอ/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางเป็นกลไกในการประสาน ขอความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมหรือการพัฒนาเด็กและเยาวชนบนพื้นฐานความเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและเป็นหุ้นส่วนของสังคมให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนและร่วมดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือพัฒนาตนเอง ชุมชม และสังคม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ขึ้น ในวันพุธ เพื่อเป็นเวทีให้แก่เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งหาแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหา และกำหนดเป็นมาตรการกลไกเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ/จังหวัด โดยงานนี้ คณะกรรมการนักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ซึ่งปลัดจังหวัดได้ให้กำลังใจ และว่าจังหวัดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของสมัชชาเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่.