หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เชียงใหม่เริ่มทำนาได้แล้ว โชคดีฝนมาช่วยได้ทันเวลา

Author by 28/07/15No Comments »

ทำนา      เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้เกษตรตำบลสำรวจเกษตรกร และนำภาพถ่ายดาวเทียมมาบริหารพื้นที่เกษตร ขณะที่พบลำไยประสบปัญหาจากภัยแล้งในเบื้องต้นแล้วแต่หลังจากเริ่มมีฝน คาดว่าจะไม่ถึงขั้นทำให้เสียหายมากนัก ทั้งนี้ นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทำการเกษตรแบ่งเป็นสองส่วน คือพื้นที่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานบางพื้นที่มีน้ำตลอดปี บางส่วนไม่มีน้ำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้แนะนำให้เลื่อนการปลูกข้าวออกไปก่อนประมาณหนึ่งเดือน เนื่องจากภัยแล้ง สำหรับการแก้ปัญหาขอให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขุดบ่อเก็บกักน้ำในช่วงฝนตก เพื่อมีน้ำใช้ในการเกษตรต่อไป เป็นนโยบาย ตามที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้

สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานบางแห่งเริ่มลงมือทำนาแล้ว โดยได้ให้เกษตรตำบลออกสำรวจแล้วว่าเกษตรกรรายไหนที่ลงมือปลูกจะได้ตรวจสอบกับจิสด้า เพื่อสำรวจผ่านภาพถ่ายดาวเทียมว่า มีน้ำเพียงพอหรือไม่ ส่วนกรณีพื้นที่ที่ไม่มีน้ำขอให้ชะลอไปก่อน ขอให้ฝนตกเต็มที่ก่อนค่อยลงมือทำ ขณะที่ปีนี้ลำไยประสบปัญหา ติดช่อแล้วมาพบอากาศแล้ง ความชื้นในอากาศมีน้อย ไม่มีฝน ทำให้ช่อร่วง ช่อแดงแต่ในระยะปลายเดือนกรกฎาคมนี้เริ่มมีมรสุมเข้ามามีฝนลงมาช่วย ทำให้คาดว่าความเสียหายจะมีน้อยลง อย่างไรก็ตามผลผลิตลำไยปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาอยู่แล้ว ส่วนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ก็ได้ให้คำแนะนำในปีนี้ขอให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ก่อนจะปลูกพืชในฤดูถัดไปด้วย.