หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เชียงใหม่เร่งบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติดหายขาด

Author by 27/01/16No Comments »

thainews180                เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดงจังหวัดเชียงใหม่ที่1 นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาน 2559 โดยมีนายชัชวาล พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนกล่าวรายงาน ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 15 วัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ซึ่งมาจากการค้นหาและคัดกรองของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอจำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยเต่า อำเภอออมก๋อย อำเภอสารภี อำเภอแม่วาง อำเภอแม่ออน อำเภอดอยหล่อ อำเภอกัลยาณิวัฒนาโดยใช้แนวทางการนำผู้เสพติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

นายประจวบ กันธิยะ กล่าวว่า โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง เป็นโครงการฯ ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ หลักสูตร 15 วัน โดนครั้งแรกใช้ชื่อ “วิทยาลัยลูกผู้ชาย”และต่อมาเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายบกครอง”ดำเนินการในกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด 44 จังหวัด และสถานที่อื่นๆ ใน 32 จังหวัด มีขาราชการฝ่ายบกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีในจังหวัด การบำบัดฟื้นฟูใช้แนวคิดหลักคือ เพื่อฟื้นฟูสมรรถนะทางร่างกายของผู้เข้าร่วมการบำบัด ให้มีสุขภาพแข็งแรงสร้างจิตสำนึกรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง มีระเบียบวินัย มีสภาพจิตที่แข็งแรง และได้รับการพัฒนาอาชีพตามความชอบและถนัดอย่างเหมาะสมเมื่อผ่านการบำบัดฟืนฟูแล้ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก.