หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เดินเครื่อง“หมู่บ้านศีล 5”เชียงใหม่ ส่งเสริมรักษาศีลมุ่งลดความขัดแย้ง

Author by 7/07/14No Comments »

ปรองดอง           เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะสงฆ์ภาค 7 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจังหวัดเชียงใหม่  จัดประชุมชี้แจงและลงนามข้อตกลงในการขับเคลื่อน โครงการปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางประพุทธศาสนา ตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล5″ โดยมีพระสังฆาธิการในจังหวัดเชียงใหม่ 1,600 รูป  เข้าร่วม โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่  กล่าวถวายรายงาน  และ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผอ.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)กล่าวต้อนรับ

โครงการปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5″     เป็นที่โครงการที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ประกอบด้วยการกระทำผิดกฎหมาย การแตกแยกทางความคิด และการจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรม จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างความความปรองดองสมานฉันท์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  ลดปัญหาความขัดแย้ง ประเทศชาติเพื่อเกิดความสงบสุขร่มเย็นของคนในชาติ

ทั้งนี้ หวังว่าเมื่อพระสังฆาธิการได้รับทราบแนวทางของโครงการแล้ว จะนำไปส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกเพศทุกวัย นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเน้นการรณรงค์ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขึ้นในทุกส่วนของจังหวัด การประชุมครั้งนี้ พระสังฆาธิการ 1,600 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ชมนิทรรศการของโรงเรียนรักษาศีล 5 และฟังบรรยายพิเศษ “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5″ จากพระธรรมคุณากรณ์ รองคณะภาค 7 การบรรยายแนวทางสร้างความปรองดองของ คสช. โดยผู้แทน มทบ. 33 และการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5″ โดยพระเทพมังคลาจารย์ ร่วมกับ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่.