หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เปิดตลาดนัดธงเขียวทุกพฤหัสฯ ซื้อผักปลอดสารหลังศาลากลาง

Author by 21/09/14No Comments »

ตตาดนัดธงเขียว copy      นับเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรจากทั่วจังหวัดเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง เพื่อนำผลิตผลทางการเกษตร ปลอดสารพิษมาแสดงและจำหน่ายในงานตลาดนัดเกษตรธงเขียว ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือนตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ซึ่งนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าวันพฤหัสบดีแรกที่จัดงานเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 นายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ตามโครงการตลาดนัดเกษตรธงเขียว ณ โรงจอดรถด้านหลัง สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับเกษตรอำเภอ และตัวแทนเกษตรกรจากอำเภอต่างๆ นำผลผลิตมาจำหน่ายตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต        พืชอินทรีย์ พืชปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์ เกษตรแปรรูป ได้มีโอกาสนำผลผลิตมาจำหน่าย และ   ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้การตลาด สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยโดยตรงจากผู้ผลิต

ดังนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะจัดทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และที่ 3 ของเดือนและจะประเมินโครงการทุกระยะ  สำหรับระยะแรกนี้ได้นำผลผลิตจาก 8 อำเภอได้แก่ อำเภอแม่ริม แม่แตง แม่วาง สันป่าตอง หางดง สันทราย สันกำแพง และสารภีรวม 45 กลุ่ม หมุนเวียนมาจำหน่ายผลผลิต อาทิ พืชผักเมืองหนาว พืชผักพื้นบ้าน สมุนไพร เช่น แก่นตะวัน คะน้าฮ่องกง ดอกชมจันทร์ ยอดทานตะวันอ่อน ฟักข้าว เห็ดสวรรค์ เป็นต้น  คาดว่าจะก่อให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค เกิดความมั่นคงในอาชีพ ลดปัญหาด้านตลาด เพื่อความยั่งยืนและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคให้สามารถบริโภคอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานต่อไป.