หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เปิดฟังความคิดเห็นผังเมือง ชม. ครอบคลุมทั้งจังหวัดสู่การพัฒนา

Author by 25/11/14No Comments »

ผัวเมือง1         เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองฉบับใหม่ ครั้งที่ 1 โดยกล่าวว่า เพื่อเป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด ในทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ตามบทบาท และประเด็นยุทธศาสตร์ ศักยภาพและสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน การจัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และการพัฒนารายสาขา จึงจำเป็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ พร้อมจัดทำแผนงาน โครงการให้กับจังหวัดอย่างบูรณาการ พร้อมกับกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมถูกต้องต่อไป

นอกจากนั้นในด้านโครงสร้างพื้นฐานก็ให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพตามวิธี ขั้นตอน และองค์ประกอบของการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยกำหนดแนวทาง มาตรการการพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ตามหลักวิชาการผังเมือง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ซึ่งการประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าวเป็นครั้งที่ 1 เพื่อระดมความเห็นจากส่วนราชการต่างๆก่อน จากนั้นจะจัดประชุมอีก 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งจะลงลึกไปถึงประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่ 12 ล้านไร่ ใหญ่อันดับหนึ่งของภาคเหนือ และเป็นอันดับสองของประเทศ มี 25 อำเภอ ประชากรกว่า 1.6 ล้านคน เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวระดับโลก มีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟและทางอากาศ การเติบโตดังกล่าวส่งผลกระทบและนำปัญหาบางประการมาสู่พื้นที่ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และบทบาทของจังหวัด จึงต้องวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว.