หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เปิดศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ 29 ก.ค. รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชนได้ทุกวัน

Author by 29/07/14No Comments »

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ. เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่องจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ โดยสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว  คือ ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบด้วย

ทั้งนี้ ให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร ให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และให้ ผวจ.บูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และวางแนวทางการปฏิบัติภายในศูนย์ดำรงธรรม โดยสำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นต้น

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยประชุมส่วนราชการในจังหวัดเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ไปเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. ทั้งนี้ ประชาชนสามารถไปขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการ ซึ่งจะมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่มาให้บริการในวัน และ เวลาราชการ.