หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เปิดอีกแห่งรร.สอนขับรถยนต์ มาตรฐานทั้งภาคไทย-อังกฤษ

Author by 15/01/16No Comments »

thainews180นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภารกิจ เพื่อเป็นการกระจายงานให้เอกชนเข้ามามีบทบาทสนับสนุนงานของราชการ จึงได้ส่งเสริมให้มีการเปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชนขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถดังกล่าวต้องมีหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ กฎจราจร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้มีการฝึกภาคปฏิบัติ สามารถที่จะขับรถบนท้องถนนได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เข้าอบรม ทดสอบ และฝึกหัดขับรถจะต้องเสียค่าธรรมเนียม หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ อัตรา 2.000-6,000 บาท หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์ อัตรา 500-1,000 บาท

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีการเปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชนขึ้นเป็นแห่งแรกที่อำเภอจอมทอง ได้แก่โรงเรียนสอนขับรถดลพรยานยนต์ ได้เปิดสอนตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดยเป็นการสอนขับรถทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ผ่านการอบรม และทดสอบตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ในการออกใบอนุญาตขับรถภายในกำหนดไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการเปิดสอนขับรถให้แก่โรงเรียนสอนขับรถเชียงใหม่ SAFE DRIVE ซึ่งตั้งอยู่ ใกล้สำนักงานขนส่งขจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เพื่อสามารถให้การอบรม ทดสอบ และออกหนังสือรับรองเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ในการออกใบอนุญาตขับรถภายในกำหนดไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง คาดว่าโรงเรียนสอนขับรถทั้งสองแห่งจะมีส่วนช่วยให้ผู้ขับรถในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ขับรถที่มีคุณภาพเพราะผ่านการอบรม และทดสอบ จากโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง และถือเป็นการรองรับนักขับรถที่ดีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.