หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เผยชุมชนและคหบดีหนุน พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

Author by 13/07/15No Comments »

ร.ร.บ้านแม่ย่อย copy  นายวัชระ สุยะลังกา ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) หมู่ที่ 1ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2เปิดเผยถึงผลสำเร็จในความร่วมมือและช่วยเหลือจากชุมชน และคหบดีต่างๆได้มาช่วยว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน 95คนสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6โได้นำกลยุทธ์สร้างโรงเรียนให้เป็นเลิศ ใช้การบริหารงานแบบ (Q-P-A: Banmaeyoi School Excellence Model) ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการดำเนินงานของโรงเรียน

ผลดำเนินงานบริหารการสร้างโอกาสคุณภาพการศึกษา โดยการสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งบ้าน วัด โรงเรียนและองค์กรในชุมชน ตลอดถึงคหบดีผู้มีเมตตาจิต พร้อมกันนั้นโรงเรียนก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชน จึงมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการบริหารงานโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ได้เน้นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสำคัญ ตามรูปแบบ Q-P-Aส่งผลให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จ และสร้างความภาคภูมิใจและความสุขแก่ครู นักเรียนตลอดจนถึงผู้ปกครอง และชุมชน เป็นอย่างยิ่งขณะนี้ผ่านการประเมินจาก สำนักงานรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา(สมศ.)รอบสาม และโรงเรียนได้รับรางวัลโล่/เกียรติบัตรระดับชมเชยภาคเหนือ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี พ.ศ. 2557รับรางวัลชมเชยระดับภูมิภาคได้รับโล่ “ระดับชมเชย” ภาคเหนือ ในการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557ปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกับถูกคัดเลือกให้นำผลงานไปเผยแพร่สู่สาธารณชนด้วย ผู้บริหารโรงเรียนจึงฝากขอบคุณผู้ปกครอง ชุมชน และคหบดีที่เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนด้วยความซาบซึ้งใจยิ่ง.